Типова форма Договору банківського рахунку для фізичної особи –
резидента/нерезидента (в т.ч. неповнолітньої у віці від 14-18 років, що
укладається безпосередньо такою особою)
в національній та іноземних валютах


ДОГОВІР № _______

банківського рахунку фізичної особи

 

м. ________

«_____»_____________ 20___р.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК БОГУСЛАВ» (надалі по тексту – «Банк»), в особі ___________, який(яка) діє на підставі __________, з однієї сторони,

та громадянин/ка _________________ (вказати країну громадянства) фізична особа – резидент/нерезидент ______________, (далі – «Клієнт»), з іншої сторони (далі – «Сторони»), уклали цей договір банківського рахунку фізичної особи (далі – «Договір») про нижчевикладене:

СТАТТЯ 1.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1.      На умовах та в порядку і строки, що  передбачені цим Договором, Банк відкриває Клієнту поточний рахунок в національній валюті України (гривні), поточні рахунки в іноземній валюті (доларах США, ЄВРО, російських рублях та інших валютах, згідно заяв Клієнта), а саме: №________ (далі - Рахунок), на який зобов’язується приймати та зараховувати грошові кошти, що надходять Клієнту, для зберігання і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов цього Договору та вимог законодавства України.

1.2.      Банк надає Клієнту послуги з приймання та зарахування на Рахунок грошових коштів, що йому надходять, виконує розпорядження Клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з Рахунку та проводить інші операції по Рахунку (надалі - Послуги) відповідно до умов цього Договору та законодавства України, а Клієнт здійснює оплату наданих Банком Послуг у розмірі, визначеному в тарифному пакеті Банку  «_______» (надалі - Тарифи).

1.3.   Банк нараховує проценти за залишком грошових коштів на Рахунку в розмірі - __%(_________ процентів) річних (далі - Проценти).

1.4.       Проценти за залишком грошових коштів на Рахунку нараховуються Банком від дня, наступного за днем надходження грошових коштів на Рахунок до дня, який передує їх поверненню Клієнту, або до дня, який передує дню списання грошивх коштів з Рахунку в порядку договірного списання коштів на підставі договорів про надання банківських послуг, або до дня, який передує дню списання грошових коштів з підстав передбачених чинним законодавством України, або у день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку).

            При розрахунку Процентів приймається метод “факт/факт”, який полягає у нарахуванні Процентів за залишком коштів на Рахунку виходячи з фактичної кількості днів перебування коштів на зберіганні в Банку і фактичної кількості днів у календарному році.

            Сума Процентів зараховується на Рахунок в день їх нарахування та приймається Банком до розрахунку процентів за наступний календарний місяць.

1.5.      Режим функціонування Рахунку регулюється чинним законодавством України.

1.6.      Клієнт у віці від 14 до 18 років має право самостійно розпоряджатися внесеними ним коштами на Рахунок.

              Коштами, внесеними на Рахунок будь-якою іншою особою, Клієнт у віці від 14 до 18 років має право розпоряджатись тільки за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.    

1.7.      Цим Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо гарантування відшкодування коштів за цим вкладом, що визначені в Додатку №1 до цього Договору «Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів за вкладом».

СТАТТЯ 2.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.      Банк має право:

2.1.1. витребувати у Клієнта інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації, верифікації, уточнення інформації про Клієнта, а також для виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2.1.2.  відмовитись від надання послуги або проведення фінансової операції (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин за цим Договором) за наявності підстав та в порядку передбачених законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правовими актами  Національного банку України з питань фінансового моніторингу та внутрішніми документами Банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

2.1.3.   використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на Рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

2.1.4.   відмовити у проведенні будь-яких операцій за Рахунком при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом правил користування Рахунком, передбачених законодавством України;

2.1.5.   відмовляти Клієнту у видачі готівкових коштів у сумі, що перевищує 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень або еквівалент в іншій валюті, у випадках несвоєчасного повідомлення Клієнтом про намір отримати готівкові кошти згідно п.2.4.10. Договору;

2.1.6.   здійснювати примусове списання коштів з Рахунку Клієнта без його розпорядження виключно у випадках, передбачених законодавством України;

2.1.7.   припинити операції по Рахунку виключно у випадках та в порядку, передбачених законодавством України;

2.1.8.   здійснювати договірне списання коштів з Рахунку Клієнта згідно цього Договору та/або інших договорів про надання банківських послуг, укладених з Клієнтом;

2.1.9.    отримувати від Клієнта  плату за розрахунково-касове обслуговування Рахунку згідно Тарифів;

2.1.10. змінювати Тарифи в порядку, передбаченому п. 2.3.8. цього Договору;

2.1.11. переглядати операційний час Банку та тривалість операційного дня Банку;

2.1.12. у разі надходження коштів на рахунок Клієнта, з призначенням платежу, пов’язаного із здійсненням підприємницької діяльності, Банк має право повернути кошти на рахунок платника;

2.1.13.  повернути без виконання оформлені Клієнтом заяви про купівлю або продаж іноземної валюти у разі невідповідності останніх, вимогам нормативно-правовим актам Національного банку України та законодавству України, та/або вимогам нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення Банком фінансового моніторингу.

2.2.      Клієнт має право:

2.2.1.   самостійно розпоряджатися коштами на своєму Рахунку з дотриманням вимог чинного  законодавства України, крім випадків обмеження права розпорядження коштами на підставі законодавства України;

2.2.2.   вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором Послуг;

2.2.3. отримувати готівкові кошти з Рахунку, за умови наявності коштів на Рахунку та у випадках, передбачених законодавством України;

2.2.4.   одержувати виписки (дублікати виписок) по Рахунку за першою вимогою в паперовій або електронній формі.  Видача дублікату виписки по Рахунку за окремим запитом Клієнта здійснюється згідно з Тарифами Банку;

2.2.5.   надати Банку розпорядження щодо коштів, що знаходяться на Рахунку, на випадок своєї смерті (розпорядження) та/або  довіреність третій особі на право розпорядження Рахунком, оформивши їх в Банку або в порядку, передбаченому  законодавством України;

2.2.6.   в будь-який час закрити Рахунок, подавши до Банку Заяву про закриття поточного рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

- найменування Банку;

- прізвища, ім’я, по батькові власника рахунку/уповноваженої особи,

- реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Податковий номер) (за його наявності);

- номера рахунку, який закривається;

- реквізити рахунку, на який має бути перерахований залишок грошових коштів (у разі наявності);

- дати складання заяви;

- підпис власника рахунку/уповноваженої особи.

Заява про закриття поточного рахунку може подаватися до Банку в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» та має містити електронний цифровий підпис власника рахунку/уповноваженої особи.

2.3.      Банк зобов’язується:

2.3.1.   приймати всі передбачені законодавством заходи для захисту та збереження ввірених йому Клієнтом грошових коштів, які знаходяться на Рахунку, рівно як і інформації щодо Рахунку, операцій за Рахунком та відомостей про Клієнта, яка становить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

2.3.2.   приймати і зараховувати на Рахунок Клієнта грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з Рахунку та проведення інших операцій за Рахунком відповідно до нормативно-правових  актів  Національного банку України,  внутрішніх положень Банку та цього Договору;

2.3.3.   виконувати розрахункові документи, прийняті від Клієнта протягом операційного часу, в день їх надходження. Розрахункові документи, надані Клієнтом після операційного часу, виконуються Банком наступного робочого дня;

2.3.4.   забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта. При цьому кошти, прийняті у вихідні або святкові дні, зараховуються на Рахунок в перший операційний день після вихідних або святкових днів;

2.3.5.   здійснювати списання коштів з Рахунку на підставі розрахункових документів Клієнта в межах залишку коштів на Рахунку;

2.3.6.   видавати Клієнту з його Рахунку готівкові кошти у відповідності з чинним законодавством України, за умови наявності коштів на Рахунку;

2.3.7.   сплачувати проценти за залишком грошових коштів на Рахунку в порядку встановленому цим Договором;

2.3.8.   інформувати Клієнта про зміну Тарифів, шляхом розміщення в операційному залі Банку відповідної письмової інформації (оголошення) не менше ніж за 5 робочих днів до дати введення в дію цих змін;

2.3.9.   видавати Клієнту виписку за рухом коштів по Рахунку щомісяця з доданням необхідних документів;

2.3.10. видавати Клієнту виписку за Рахунком, за станом на 01 січня. Після вивірення даних виписки, Клієнт складає у письмовій формі підтвердження про залишки на Рахунку станом на 01 січня. Якщо підтвердження про залишки на Рахунку не отримано Банком протягом місяця, то ці залишки вважаються підтвердженими Клієнтом.

2.3.11. повідомляти Клієнта про реквізити для безготівкових розрахунків в іноземній валюті;

2.3.12. надавати Клієнту консультації з питань застосування банківського законодавства при здійсненні операцій по Рахунку;

2.3.13. видати Клієнту довідку про закриття поточного рахунку у день закриття Рахунку;

2.3.14. перерахувати залишок коштів з Рахунку в порядку передбаченому п.  2.4.8. цього Договору;

2.3.15.  не пізніше наступного банківського дня, після дня здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти надати Клієнту інформацію в письмовій або електронній формі про суму купленої або проданої іноземної валюти, курс, за яким іноземна валюта була куплена або продана на міжбанківському валютному ринку України, суму всіх витрат, яку сплатив Клієнт за проведення цих операцій, тощо;

2.3.16. під час здійснення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за заявою Клієнта,  нараховувати, утримувати та перераховувати за рахунок коштів Клієнта суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, визначеному законодавством України;

2.3.17. на вимогу Клієнта надати розрахунок його доходів та витрат, пов'язаних із розміщенням грошових коштів на Рахунку, який повинен включати наступну інформацію на дату звернення:

            - суму нарахованих Процентів за весь строк перебування грошових коштів на Рахунку;

- суму податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк перебування грошових коштів на Рахунку із зазначенням, що Банк виконує функції податкового агента;

             - суму комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням грошових коштів на Рахунку.

2.4.      Клієнт зобов’язаний:

2.4.1.   відповідно до вимог законодавства України, надавати на вимогу Банку всі чинні та достовірні документи і відомості, а також необхідну інформацію для здійснення розрахунків та виконання Банком контролюючих функцій і копії документів при здійсненні фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. При цьому, в разі внесення змін до вказаних документів – не пізніше п’яти робочих днів з моменту таких змін повідомляти Банк про такі зміни;

2.4.2.   дотримуватись порядку документального оформлення операцій по Рахунку, змін та доповнень до цього Договору, ознайомлення з інформацією Банку, доступу в приміщення Банку;

2.4.3.   не пізніше наступного дня з моменту отримання виписки по Рахунку, повідомляти Банк про всі виявлені неточності та помилки у виписках з Рахунку та інших документах. Після закінчення вищезазначеного терміну сальдо за Рахунком вважається підтвердженим;

2.4.4.   повідомляти Банк про зарахування на його Рахунок неналежних йому коштів і в 3-денний термін з дня надходження коштів на Рахунок надавати Банку платіжне доручення на повернення коштів відправнику/банку відправника;

2.4.5.   у разі зміни фактичної адреси проживання та/або адреси реєстрації, зміну номерів телефонів та/або інших реквізитів наданих Клієнтом при укладання цього Договору, протягом трьох робочих днів з моменту таких змін повідомити Банк, та надати до Банку підтверджуючі такі зміни документи;

2.4.6.   своєчасно, в день здійснення операцій по Рахунку, але  не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, сплачувати Банку плату за надані Послуги згідно Тарифів Банку;

2.4.7.   нести повну відповідальність за достовірність відомостей, справжність документів, які надаються до Банку, а також правомірність операцій, що здійснюються;

2.4.8.  закрити Рахунок та відкрити поточний рахунок як фізична особа – нерезидент, у разі виїзду Клієнта на постійне місце проживання за кордон і набуття ним статусу нерезидента. Залишок коштів з Рахунку Клієнта перераховується на рахунок фізичної особи, відкритий як нерезиденту;

 2.4.9. не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності;

2.4.10. попередити Банк за один операційний день про намір зняти з Рахунку готівкові кошти в сумі, що перевищує 5 000,00 (П’ять тисяч) гривень, або еквівалент цієї суми у іншій валюті;

2.4.11. протягом строку дії цього Договору самостійно ознайомлюватися й відслідковувати інформацію про зміни Тарифів;

2.4.12. при отриманні повідомлення від Банку про помилково зараховані на Рахунок Клієнта грошові кошти, протягом 3 (трьох) робочих днів, від дати надходження такого повідомлення Банку, повернути помилково зараховані кошти Банку;

2.4.13. у разі зміни повноважень особи щодо права розпоряджатися Рахунком негайно повідомити Банк в письмовій формі;

2.4.14. надавати за вимогою Банку документи, що необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю;

2.4.15. при укладанні цього Договору та протягом всього строку його дії, на вимогу Банку надавати письмову інформацію про: місце роботи (посади), суму доходу за основним місцем роботи, орієнтовний щомісячний сукупний дохід, наявність/відсутність нерухомого/рухомого майна,  наявність цінних паперів, які перебувають у власності Клієнта (із зазначенням виду цінного паперу, суми, кількості, емітента, динаміки котирування), суми отриманих від реалізації власного майна, суми депозитів в інших банках(за кордоном), розміру отриманих процентів від депозитів, суми заборгованості за кредитами в інших банках, наявні/відсутні поточні (у т.ч. карткові) рахунки в інших банках, виписки з рахунків Клієнта  в інших банках;

2.4.16. для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються Клієнту  фізичній особі - нерезиденту іншою фізичною особою - нерезидентом і підлягають оподаткуванню, якщо Клієнт фізична особа - нерезидент - отримувач доходів відповідно до законодавства України, то Банк відкриває окремий поточний рахунок такому Клієнту – нерезиденту у порядку, установленому Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах;

2.4.17. відшкодувати витрати Банку, що були понесені останнім, у зв’язку з відкликанням Клієнтом заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, та платіжного доручення в іноземній валюті;

2.4.18. здійснювати перерахування зі свого Рахунку сум у гривні, що потрібні для купівлі іноземної валюти згідно із заявою на купівлю іноземної валюти, з урахуванням всіх необхідних витрат передбачених вищевказаною заявою.

            Клієнт має право в заяві про купівлю іноземної валюти доручити Банку перерахувати зі свого Рахунку суму в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти, згідно з реквізитами, зазначеними в такій заяві та зазначити про те, що Клієнт доручає Банку перерахувати до Пенсійного фонду України суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5% від суми в гривнях, що витрачена на купівлю іноземної валюти (без урахування комісійної винагороди за цією операцією);

2.4.19. під час здійснення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти, забезпечувати акумулювання на Рахунку сум у гривні, що необхідні для утримання та перерахування Банком суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, визначеному законодавством України.

СТАТТЯ 3.

ІНШІ УМОВИ

3.1.      Порядок оплати Послуг Банку за розрахунково-касового обслуговування встановлюється відповідно до діючих Тарифів. Тарифи Банку є обов’язковими для Клієнта.

3.2.      При здійсненні операцій по Рахунку Клієнт надає Банку право самостійно, без додаткового узгодження з Клієнтом, списувати з Рахунку Клієнта в необхідному розмірі плату за виконані згідно з цим Договором операції та надані Послуги у розмірах, передбачених Тарифами, а також розмір витрат Банку понесених ним, у  зв’язку з відкликанням Клієнтом заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, та платіжного доручення в іноземній валюті.

            Списання відповідних таких сум відбувається одночасно із наданням Послуги.

Цим Клієнт підтверджує, що порядок договірного списання Банком сум грошових коштів за надані  згідно з цим Договором Послуги, йому зрозумілий та що Клієнт погоджується з ним.

3.3.      Операційний час Банку встановлюється з 9.00 до 16.30 годин, за київським часом.

3.4.      Письмові розпорядження по Рахунку підписуватимуться Клієнтом або уповноваженою ним особою за довіреністю, оформленою згідно вимог чинного законодавства України.

3.5.      Клієнт надає Банку право коригувати Тарифи, пов’язані із обслуговуванням Рахунку, в разі зміни ситуації на фінансовому ринку України, нормативів НБУ з обов’язкового резервування, облікової ставки НБУ, з попереднім повідомленням про зміни, у відповідності до п. 2.3.8. цього Договору.

3.6.      Банк не несе відповідальності за те, що Клієнт не ознайомився з новими Тарифами, які були змінені Банком під час дії цього Договору, якщо Банк належним чином виконав умови п. 2.3.8 цього Договору.

3.7.      В разі купівлі безготівкової іноземної валюти за дорученням Клієнта, Банк нараховуватиме,  утримуватиме та сплачуватиме суму збору на обов¢язкове державне пенсійне страхування за рахунок та від імені Клієнта.

   Для цього Клієнт доручає Банку, а Банк зобов'язується самостійно нараховувати, утримувати та перераховувати до Пенсійного фонду України суму збору на обов¢язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5% від суми в гривнях, що витрачена на купівлю іноземної валюти, не пізніше наступного робочого дня після проведення операції.

3.8.   Банк за дорученням Клієнта та за умови оплати послуг Банку згідно Тарифів, має право здійснювати одноразово протягом дня операції з обміну іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора, що є на Рахунку Клієнта, з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на його Рахунок.

3.9.     Сторони домовились, що у разі повернення Клієнту без виконання оформлених заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, Банк у день надходження відповідповідної заяви має зробити на її зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої заяву не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку України, який порушено) та зазначити дату її повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку).

            Під час здійснення прийняття заяв про купівлю або продаж іноземної валюти за допомогою системи "Клієнт - Банк", Банк у день надходження такої заяви повертає її без виконання  засобами системи "Клієнт - Банк" (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої заяву не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено).

3.10.    Клієнт може подавати до Банку розрахункові документи та документи заяви про купівлю(обмін) іноземної валюти, як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного управління, відповідно до окремо укладеного договору з Банком.

3.11   Клієнт має подати до Банку разом із заявами про купівлю(обмін) іноземної валюти, платіжним дорученням в іноземній валюті оригінали документів (у тому числі електронних документів) та копії або лише копії документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які потрібні Банку для здійснення валютного контролю за правомірністю купівлі(обміну) іноземної валюти, переказу іноземної валюти з Рахунку.

            Копії з оригіналів документів на паперових носіях інформації подаються Клієнтом до Банку в електронній/паперовій формі.

             Копії документів в електронній формі, які є підставою для купівлі(обміну) іноземної валюти, здійснення переказу, створюються Клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації, засвідчуються електронним цифровим підписом Клієнта, накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису. Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" та повинні залишатися в Банку на зберіганні в електронному архіві.

             Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписом Клієнта та залишаються в Банку на зберіганні.

3.12.    Клієнт має право відкликати з Банку, заяву про купівлю або продаж іноземної валюти у повній або частковій сумі шляхом подання до кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на міжбанківському валютному ринку України, листа про відкликання, складеного в довільній формі та засвідченого підписом Клієнта.

3.13.    Клієнт має право відкликати платіжне доручення в іноземній валюті з Банку, лише в повній сумі і до настання дати валютування шляхом подання листа про відкликання, складеного в довільній формі та засвідченого підписом Клієнта. Лист про відкликання подається Клієнтом у паперовій формі або у формі електронного документа засобами програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк". Лист про відкликання у формі електронного документа засвідчується електронним цифровим підписом Клієнта з урахуванням вимог законодавства в сфері надання послуг електронного цифрового підпису.            

3.14.   Надаю згоду та дозвіл АТ «БАНК БОГУСЛАВ» на обробку моїх персональних даних у відповідній базі, володільцем якої є банк, з метою організації та надання будь-яких банківських послуг/організації та здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Мої права, мета збору персональних даних, та інші відомості, встановлені законодавством України, мені повідомлені.

СТАТТЯ 4.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.      За несвоєчасне чи неправильне списання з вини Банку суми з Рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить Клієнту, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,1 процента від несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення, але не більше 10 процентів від суми переказу.

4.2.      Клієнт, за неповідомлення Банку протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання виписки з Рахунку про помилково зараховані на його Рахунок суми або неперерахування протягом 3 (трьох) робочих днів від дати надходження повідомлення Банку про здійснення помилкового переказу, сплачує Банку пеню в розмірі 0,1 процента від помилково зарахованої на його Рахунок суми за кожний день, починаючи від дати, коли Клієнт був зобов’язаний повідомити Банк або перерахувати помилково зараховані на Рахунок суми, до дня повідомлення (повернення) грошей, але не більше 10 процентів від суми, що належить до повернення.

4.3.           Банк не несе відповідальності за затримку здійснення розрахунків, якщо така затримка виникла внаслідок несвоєчасного надання Клієнтом розрахункових документів; внаслідок невірного заповнення Клієнтом реквізитів отримувача  або у випадку невідповідності розрахункових документів встановленим вимогам чи в разі відсутності коштів на Рахунку Клієнта; застосування до країни місцезнаходження отримувача міжнародних санкцій, що унеможливлюють або ускладнюють переказ; порушення банком отримувача строків зарахування переказу на рахунок отримувача.

4.4.          Банк не несе відповідальності за затримку платежу або несвоєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта, якщо така затримка була викликана збоями в роботі системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України або міжнародних систем розрахунків.

            Всю відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила і подала його до Банку.

4.5.           Банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункового документа, оформленого Клієнтом. Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в розрахунковому документі, суті операції, за якою здійснюється переказ, несе Клієнт, який, у разі її невідповідності, має відшкодувати Банку завдану внаслідок цього шкоду.

4.6.      Банк не несе відповідальності за зарахування на Рахунок неналежних Клієнту  коштів.

4.7.      Сторони гарантують та зобов’язуються зберігати банківську таємницю та несуть відповідальність за її незаконне розголошення або використання банківської таємниці згідно чинного законодавства України.

СТАТТЯ 5.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1.      Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти (обставини непереборної сили). До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни; страйк, стихійні лиха; пожежі; прийняття органами державної влади або управління рішення, що спричинило неможливість виконання цього Договору, та інші, віднесені чинним законодавством України до обставин непереборної сили.

5.2.      Клієнт не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань, якщо обставини, визначені п. 5.1. цього Договору, настали у період прострочення виконання зобов’язання.

5.3.      Сторона, на виконання обов'язків якої впливали обставини, зазначені у п.5.1 даного Договору, зобов'язана негайно, але не пізніше 3 робочих днів, повідомити про це іншу Сторону за цим Договором, підтверджуючи цей факт відповідними державними офіційними документами. Порушення строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

5.4.      У випадку настання обставин, визначених п. 5.1. цього Договору, строк виконання зобов’язань відстрочується на період дії таких обставин, але не більше як на один календарний місяць.

5.5.      Якщо обставини, визначені п. 5.1. цього Договору, будуть діяти більше одного календарного місяця, Сторони проводять переговори з метою з’ясування можливих варіантів виконання зобов’язань за цим Договором.

СТАТТЯ 6.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

6.1.      Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов¢язань за  цим Договором.

6.2.   Дія Договору припиняється за згодою Сторін, або у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

6.3.      Закриття Рахунку за бажанням Клієнта здійснюється у відповідності до вимог п. 2.2.6. цього Договору.

            При цьому, Банк перераховує залишок коштів з Рахунку на інший рахунок, вказаний Клієнтом в Заяві про закриття поточного рахунку, або видає Клієнту кошти готівкою з каси Банку. Перерахування коштів з Рахунку здійснюється Банком на підставі платіжного доручення Клієнта. Датою закриття Рахунку вважається день, наступний після проведення останньої операції за цим Рахунком день. Якщо на Рахунку Клієнта немає залишку коштів, а заява подана в операційний час Банку, то датою закриття Рахунку є день отримання Банком Заяви про закриття поточного рахунку. У день закриття Рахунку Банк  видає Клієнту довідку про закриття рахунку.

6.4.      При відсутності операцій за Рахунком Клієнта протягом 12 місяців (окрім операцій по списанню Банком винагороди плати за Послуги  та нарахування Процентів) Банк має право порушити питання про закриття Рахунку.

6.5.      Банк має право відмовитися від Договору та закрити Рахунок Клієнта у разі відсутності операцій за Рахунком Клієнта протягом трьох років підряд та відсутності  залишку грошових коштів на ньому.

6.6.      Клієнт має право ініціювати розірвання цього Договору в разі непогодження із зміною Тарифів.

СТАТТЯ 7.

 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.      Будь-які зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом укладення між Сторонами відповідних договорів про внесення змін та доповнень до цього Договору. Вказані договори є невід’ємною  частиною даного Договору.

7.2.      Всі повідомлення за цим Договором, за виключенням передбаченого в п. 2.3.8., будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку, якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур`єром, телеграфом або вручені особисто уповноваженій особі іншої Сторони. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв`язку одержувача.

7.3.      Клієнт зобов’язаний своєчасно сповістити Банк про зміну своєї адреси. У випадку не надання інформації щодо зміни адреси, вказаної у цьому Договорі, направлення на таку адресу повідомлення Банка буде вважатися зробленим належним чином.

7.4.      Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду, згідно чинного законодавства України.

7.5.      Взаємовідносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України, нормативно – правовими актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку.

7.6.      Клієнт, на момент підписання Договору ознайомлений з режимом використання Рахунку та підтверджує, що йому відомо про те, що використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької  діяльності, забороняється.

7.7.      Клієнт, на момент підписання Договору, з Тарифами Банку ознайомлений і згідний, з умовами зміни Тарифів погоджується.

7.8.      Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову  юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Клієнт підтверджує, що ним отриманий оригінал даного Договору.

             Шрифт тексту, що застосований у цьому Договорі жодним чином не ускладнює його читання та розуміння змісту та суті.

7.9.      Цим, Клієнт підтверджує, що він повідомлений про оподаткування доходу у вигляді процентів (крім процентів у сумі, що визначена законодавством України) в порядку та строки, встановлені Податковим кодексом України, за ставкою податку, що визначена Податковим кодексом України, в залежності від розміру бази оподаткування.

7.10.    Підписанням цього Договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього Договору.

7.11.    Невід’ємною частиною цього Договору є:

7.11.1. Додаток №1. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів за вкладом.

  Цим Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що є Додатком до Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 р. N 825.

                                                                                                   

            _________________/ ПІБ Клієнта/

СТАТТЯ 8.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

БАНК

АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

Україна, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81

Код Банку 380322, код ЄДРПОУ 34540113

 

Телефон 454-01-80

 

КЛІЄНТ

________

Паспорт:_______, виданий: __________, який зареєстрований за адресою _______________

Податковий номер(за наявності): _________

Тел. __________

 

         _______________________

                  (посада, підпис)

                     М.П.

 

         _________________________

                         (підпис)

 

 

                   

                                                     Примірник оригіналу цього Договору отримано

                                                        «____»_______20__ року ____________/ПІБ Клієнта /

 

«

 

Додаток № 1 до Договору №_____ банківського рахунку фізичної особи від  «__» ____ року

 

 

Умови гарантування Фондом  гарантування  вкладів фізичних осіб

відшкодування коштів за вкладом

 

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

Вкладнику гарантуються вклади у кожному з банків-учасників Фонду.

Банк є  учасником Фонду з 10 січня 2007 року, що підтверджується Свідоцтвом  учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 183 від 22.11.2012 р.

Сума граничного розміру відшкодування Фондом коштів за вкладами становить – 200 000,00 (Двісті тисяч) гривень.  Посилання на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет, де визначена ця сума http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia.

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти*.

4. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду.

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

6. Фонд не відшкодовує кошти:

1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*;

2) передані банку в довірче управління;

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);

7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

10) за вкладами у філіях іноземних банків;

11) за вкладами у банківських металах;

12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

Зокрема, вищевказані умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти зазначені в ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за наступним посиланням http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/koshty-iaki-fond-ne-vidshkodovuie.

____________

* Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

 

БАНК

АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

Україна, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81

Код Банку 380322, код ЄДРПОУ 34540113

 

Телефон 454-01-80

 

КЛІЄНТ

_____              (П.І.Б.)

Паспорт: ___________________________, виданий: _________, який зареєстрований за адресою ____________________________

Податковий номер: ___________________

Тел. ________________________________

 

         _______________________

                  (посада, підпис)

                     М.П.

 

         _________________________

                         (підпис)